Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Luxe Lichtletters.nl
(dit bedrijf is onderdeel van Royal Casino Company)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van LuxeLichtLetters.nl, dan wel gesloten tussen LuxeLichtLetters ingeschreven in het handelsregister van de KvK 32106793, hierna te noemen VERHUURDER. De toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.

A. De gehele huursom dient minimaal 14 dagen voor het geplande evenement te zijn overgemaakt op ons IBAN-nummer NL 86 RABO 0353 2461 23 ten name van
LuxeLichtLetters te Huizen. U ontvangt na uw akkoord op de offerte een officiële bevestiging en factuur waarin alle gemaakte afspraken staan vermeld.

B. Schade en/of ontvreemding van/aan onze lichtletters en overige materialen van LuxeLichtLetters, welke niet door het personeel van LuxeLichtLetters wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder/opdrachtgever.

C. De veiligheid van het personeel van LuxeLichtLetters dient gewaarborgd te zijn. Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van LuxeLichtLetters het onverantwoord vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, zullen alle lichtletters en overige materialen worden afgebouwd en verlaat de medewerker van LuxeLichtLetters het feest/evenement.

D. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de lichtletters, denk hierbij aan dranken op en rondom de lichtletters dit i.v.m. gevaar i.c.m. de elektriciteit.

E. De geleverde producten mogen niet verplaats worden nadat wij deze geplaats hebben, om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de lichtletters en/of overige materialen wel verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.

F. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever aangegeven huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn. De standaardperiode van 24-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het evenement is afgelopen zal de 24-uur ook vervallen. Als de wens is om onze lichtletters langer te huren dan is dit alleen mogelijk in overleg en ontvangt u van ons een nieuwe prijs. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle ingehuurde lichtletters.

G. Alle materialen die LuxeLichtLetters gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom van LuxeLichtLetters. Fotomaterialen en inhoud van de website van LuxeLichtLetters blijven eigendom van LuxeLichtLetters en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.

H. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo snel mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en los plek gewenst. Het personeel van LuxeLichtLetters komt met een grote bestelbus en/of bakwagen.

I. Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt LuxeLichtLetters persoonsgegevens van huurder. Om huurder te informeren over wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt, hanteert LuxeLichtLetters een privacyverklaring. Deze is te vinden op de website LuxeLichtLetters.nl

J. LuxeLichtLetters zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam en redelijk handelende vakgenoot mag worden verwacht. Schade ontstaan doordat huurder onjuiste of onvolledige informatie vertrekt heeft aan LuxeLichtLetters, valt niet onder de aansprakelijkheid van LuxeLichtLetters. Indien huurder aantoont dat zij schade heeft geleden door gebrek van LuxeLichtLetters, dat zij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is LuxeLichtLetters slechts aansprakelijk voor directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuur. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirect schade van huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

K. Parkeerkosten worden achteraf 1:1 doorberekend aan huurder/opdrachtgever.

L. Annuleert u langer dan 2 maanden voor het geplande feest/ evenement, dan wordt de gehele huursom aan de huurder/opdrachtgever geretourneerd.

M. Annuleert u korter dan 2 maanden voor het geplande evenement, dan dient 25% van de totale huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.

N. Annuleert u korter dan 4 weken voor het geplande evenement, dan dient 50% van de totale huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.

O. Annuleert u korter dan 14 dagen voor geplande evenement, dan dient de gehele huursom te worden betaald door de huurder/opdrachtgever.

P. Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Indien huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder met een minimumbedrag van € 55,-

Q. Voor locaties gerekend vanuit Huizen NH, wordt voor zowel de heen- als terugreis
€ 0,40 per gereden kilometer additioneel in rekening gebracht. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u door.

R. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties, files of autopech niet te vermijden “onmacht”, LuxeLichtLetters kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te vermijden door ruim op tijd te vertrekken en zoals afgesproken om op tijd op de locatie aanwezig te zijn.